لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های معماری ساختمان

-مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) پروژه های شهرسازی و معماری از قبیل ساختمانهای آموزشی- ورزشی-بهداشتی و درمانی،ساختمان های مسکونی- تجاری-اداری-صنعتی و نظامی،معماری داخلی،ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی،طراحی شهری و هر نوع فعالیتی که به هر نفت به امور شهرسازی مرتبط است.
پروژه های معماری ساختمان

دریافت مشاوره و خدمات