لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های انبوه سازی مسکن

مطالعه،برنامه ریزی،مدیریت،طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) پروژه های انبوه سازی مسکن و خرید و فروش و تفکیک و آماده سازی اراضی پروژه های شرکت.
پروژه های انبوه سازی مسکن

دریافت مشاوره و خدمات