لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

خدمات مربوط به موضوع شرکت

خدمات عمومی شهری،خدمات آموزشی و تامین و تربیت نیروی متخصص و امور چاپ و نشر در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت،دریافت و پرداخت وام ارزی و ریالی سرمایه گذاری و مشارکت با سازمانها-موسسات-بانکها و شرکتهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی در ارتباط با موضوعات شرکت.
خدمات مربوط به موضوع شرکت

دریافت مشاوره و خدمات