لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های آب و محیط زیست

-مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) پروژه های مهندسی آب و محیط زیست از قبیل سدسازی،شبک ههای آبیاری و زهکشی،تاسیسات آب و فاضلاب،حفاظت و مهندسی رودخانه و هر نوع فعالیتی که به هر نفر به امور آب و محیط زیست مرتبط است.
پروژه های آب و محیط زیست

دریافت مشاوره و خدمات