معرفی گروه پندار

اعضای تیم ما

سید حسین دستمالچیان-مدیر عامل

سیدحسین دستمالچیان

مدیر عامل

شرکت ها ی زیر مجموعه گروه پندار یزد

عمرانی رهاب کار ارس

سامان عمارت همای یزد

بازرگانی مواد معدنی زرآدینه یزد

مهندسی سرزمین ملک سامان یزد

فرهنگی هنری تک منظوره فکر برتر اقیانوس آبی

مهندسی کاوش پروژه یزد

ساختمانی افرا کاراب یزد

فراگیری اندیشان فلات

صنعتی و معدنی زرین کانیاب یزد

رهسرای طرح و تدبیر یزد

مهندسین مشاور مهاب یزد

مهندسین مشاور زمین نگار بندر