لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های تاسیسات و تجهیزات

مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پیمانکاری) امور مرتبط با اجرا و تعمیر و نگهداری فنی و بهره برداری تاسیسات و تجهیزات از قبیل تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،شبکه های جمع آوری فاضلاب،خطوط انتقال)آب،گاز،نفت،برق(،تاسیسات و تجهیزات ساختمان)آب،فاضلاب،گاز،برق(،وسایل انتقال)آسانسور و پله برقی و ...(،ایستگاه های پمپاژ
پروژه های تاسیسات و تجهیزات

دریافت مشاوره و خدمات