لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های سرمایه گذاری دارایی های فیزیکی

سرمایه گذاری در سایر موارد از جمله دارای یهای فیزیکی،فلزات گرانبها،مسکوکات،گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز در ایران و سایر کشورها،پروژه های تولیدی.
پروژه های سرمایه گذاری دارایی های فیزیکی

دریافت مشاوره و خدمات