لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

بازسازی اراضی بافت قدیم

مشاوره-طرح و نظارت و اجرای (پروژه های) پروژه های میراث فرهنگی بازسازی و بهسازی و نوسازی اراضی بافت قدیم شهر ها مرمت و احیا و مقاوم سازی ابنیه.
بازسازی اراضی بافت قدیم

دریافت مشاوره و خدمات