لوگوی اصلی سایت

گروه پندار

پروژه های سرمایه گذاری در سهام شرکا

سرمایه گذاری در سهام سهم الشرکه،واحد های سرمایه گذاری با سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها،موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بدون سلب کنترل شرکت،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر و بدون کسب توانایی انتخاب یا تعیین یک یا چند مدیر یا رکن اداره کننده شرکت،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر.
پروژه های سرمایه گذاری در سهام شرکا

دریافت مشاوره و خدمات